บริษัท อินเจเนโร (ประเทศไทย) จำกัด 

ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาพลังงานทดแทน ด้านการจัดตั้งโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) เพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศขอบเขต ธุรกิจของเราครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบ,จัดหาเงินทุน,จัดหาอุปกรณ์,งานติดตั้งก่อสร้างไปตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาระบบโดยบุคคลากรที่มีประสบการณ์ผ่านงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี 999

จากกระแสการตื่นตัวกับสภาวะโลกร้อนที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจกประกอบกับประเทศไทย ต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้า พลังงานจากต่างประเทศ กระทรวงพลังงานจึงได้จัดทำแผนการพัฒนา พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทดแทน การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างน้อยให้ได้ 25% ภายใน 10 ปี (2555-2564) เพื่อกำหนด กรอบและทิศทางการพัฒนาพลัง งานทดแทนของประเทศขึ้นมาอันจะเป็นการช่วยลดการนำ เข้าพลังงานจากต่างประเทศได้ทางหนึ่งและช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อ การผลิตไฟฟ้ามากขึ้น

ข่าวสารและกิจกรรม

 

บริษัท อินเจเนโร (ประเทศไทย) จำกัด 

5/23-24 หมู่ที่ 2 ต.บึงยีโก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

TEL : +66(0)2 0667396 FAX : +66(0)2 0967396